Tham luận: Vấn đề nhân tài và sử dụng nhân tài trong tư tưởng giáo dục của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nơi đăng: Hội thảo Khoa học Giáo dục Việt Nam nguồn nguyên khí quốc gia, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM tổ chức. , Số: , Trang: 46- 50, Năm: 2010, Loại bài viết: Tham luận, Quốc gia: Việt Nam.