Mấy suy nghĩ về giáo trình đại học

Nơi đăng: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531), Số: 4 (8), Trang: , Năm: 2004, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.