Đặc điểm giao tiếp của sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị

Nơi đăng: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531), Số: 2 (25), Trang: 104-111, Năm: 2008, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.