Đào tạo công nhân kỹ thuật – kinh nghiệm quốc tế và giải pháp cho khu kinh tế Dung Quất

Nơi đăng: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531), Số: 2 (31), Trang: 92-103, Năm: 2009, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.