Những vấn đề quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ ở trường đại học sư phạm.

Nơi đăng: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531), Số: 6[41], Trang: , Năm: 2010, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.