Một số mô hình trồng cây cải tạo đất và chống xói mòn cần áp dụng trên vùng đất gò đồi ở xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng

Some models of cultivation for soil improvement and erosion control applied to the slops in Hoa Ninh, Hoa Vang, Da Nang city
Nơi đăng: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531), Số: 6 (47), Trang: 55-61, Năm: 2011, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.