Tính chất xúc tác của MCM-22 và ZSM-5 trong phản ứng ankyl hoá benzene bằng propene

The catalytic activity of MCM-22 and ZSM-5 for the alkylation reaction of bezene with propene
Nơi đăng: Kỉ yếu Hội nghị Khoa học và công nghệ Hóa hữu cơ toàn quốc lần thứ 3, Số: , Trang: 497-502, Năm: 2005, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.