Phân tích, đánh giá hàm lượng chì và cadimi trong một số nguồn nước ngầm và nước mặt trên địa bàn Tp. Đà Nẵng.

Analysis and assessement of lead and cadmium content in the ground and surface water sources in Danang city.
Nơi đăng: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531), Số: 6(47), Trang: 140-147, Năm: 2011, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.