Nghiên cứu hấp phụ ion kim loại chì, nickel trong dung dịch bằng chitosan điều chế từ mai mực

Adsorption of lead and nickel ions in aqueous solutions by chitosan produced from cuttle bone
Nơi đăng: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531), Số: 8(49), Trang: 140-147, Năm: 2012, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.