Cố định hạt nano vàng trên nền PDMS ứng dụng để phát triển cảm biến sinh học trên cơ sở hiệu ứng quang phổ plasmon bề mặt

Propitious immobilization of gold nano particle on PDMS substrate for local surface plasmon resonance based biosensor applications
Nơi đăng: Japanese Journal applied physic, Số: 51 - 037001, Trang: , Năm: 2012, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Quốc tế.