Multi-chamber PCR chip with simple liquid introduction utilizing the gas permeability of polydimethylsiloxane

Multi-chamber PCR chip with simple liquid introduction utilizing the gas permeability of polydimethylsiloxane
Nơi đăng: Sensors and Actuators B, Số: 149, Trang: 284 -290, Năm: 2010, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Quốc tế.