On-Chip Stationary Multi- Chamber PCR Device.

On-Chip Stationary Multi- Chamber PCR Device.
Nơi đăng: , Số: IS09, Trang: , Năm: 2009, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Quốc tế.