Reliable n x m PCR chip using vacuum jacket for fetal singe cell DNA diagnosis from maternal blood.

Reliable n x m PCR chip using vacuum jacket for fetal singe cell DNA diagnosis from maternal blood.
Nơi đăng: International symposium on Nano Technology 2010, Số: NT2010, Trang: , Năm: 2010, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Quốc tế.