Liquid introduction utilizing PDMS gas permeability for multi- chamber PCR fetal genetic diagnosis device

Liquid introduction utilizing PDMS gas permeability for multi- chamber PCR fetal genetic diagnosis device
Nơi đăng: The 56th Spring Meeting of The Japan Society of Applied Physics, Số: , Trang: , Năm: 2009, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Quốc tế.