Công nghệ micro- nano trong nghiên cứu cảm biến sinh học và thiết bị sinh học

Micro-Nanotechnologies for biosensor and biodevice research
Nơi đăng: International Workshop on Advanced Materials and Nanotechnology 2009 (IWAMN 2009), Số: , Trang: , Năm: 2009, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Quốc tế.