QUÁ TRÌNH NHẬN THỨC TRONG TRIẾT HỌC THỜI KỲ PHÊ PHÁN CỦA I. KANT.

COGNITIVE PROCESS IN CRITICAL PERIOD PHILOSOPHY OF IMMANUEL KANT.
Nơi đăng: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531), Số: , Trang: , Năm: 2011, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.

Tóm tắt:

Dưới lăng kính của chủ nghĩa duy tâm chủ quan, I.Kant lý giải quá trình nhận thức của con người trải qua 3 giai đoạn và chủ thể nhận thức sẽ từng bước nắm bắt được các mô thức, ấn tượng, trạng thái, các khái niệm và bản chất của sự vật, hiện tượng. Điểm khác biệt lớn nhất mà ông đưa ra so với siêu hình học truyền thống là việc cần thiết phải sử dụng các công cụ nhận thức trước khi nhận thức. Công cụ đó chính là không gian, thời gian và các phạm trù. Cách đặt vấn đề của I. Kant là đúng, chỉ tiếc rằng cách giải quyết của ông chưa triệt để, do đó kết thúc quá trình nhận thức các Antinomia cũng như ba yếu tố Linh hồn, Vũ trụ, Thượng đế vẫn đứng chắn trên con đường nhận thức của nhân loại.

Abstract:

Under the prism of subjective idealism, I. Kant explained the cognitive process of human through three stages and the cognitive subject will gradually grasp the patterns, impression, state, concepts and the essence of things and phenomena. He made the biggest difference in comparison with traditional metaphysics is the need to use cognitive tools before cognition. That tools are space, time and categories. The question of I. Kant is right, regrettable, his solution is not thorough, so ending the cognitve process Antinomia as well as three factors: soul, the universe, God still blocked on the cognitive path of human.