QUÁ TRÌNH NHẬN THỨC TRONG LÝ LUẬN NHẬN THỨC CỦA I. KANT THỜI KỲ PHÊ PHÁN – NHỮNG ĐÓNG GÓP VÀ HẠN CHẾ.

COGNITIVE PROCESS IN THEORY OF KNOWLEDGE OF IMMANUEL KANT IN CRITICAL PERIOD – THE CONTRIBUTIONS AND LIMITATIONS.
Nơi đăng: Đại học Sư phạm Hà Nội., Số: , Trang: , Năm: 2011, Loại bài viết: Tham luận, Quốc gia: Việt Nam.

Tóm tắt:

Trải qua các giai đoạn của quá trình nhận thức, chủ thể nhận thức luôn mong muốn nắm bắt được cái bản chất, cái sâu xa của sự vật, hiện tượng. Về vấn đề này, I. Kant có cách lý giải hoàn toàn mới mẻ so với siêu hình học truyền thống. Bài viết tập trung làm sáng tỏ những đóng góp và hạn chế của quá trình nhận thức trong lý luận nhận thức của I. Kant thời kỳ phê phán (sau năm 1770).

Abstract:

Go through the stages of cognitive process, cognitive subject always wants to capture the essence, the depth of things and phenomena. In this regard, I. Kant had a completely new interpretation in comparison with traditional metaphysics. This paper focuses to clarify the contributions and limitations of cognitive process in theory of knowledge of I. Kant in critical period (after 1770).