Phương pháp động não trong dạy học lớp đông sinh viên.

Nơi đăng: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2., Số: , Trang: , Năm: 2011, Loại bài viết: Tham luận, Quốc gia: Việt Nam.

Tóm tắt:

Giảng viên giảng dạy trong lớp đông sinh viên gặp rất nhiều khó khăn. Nếu người dạy không dành nhiều thời gian và chuẩn bị chu đáo về kiến thức, tâm lý, phương pháp giảng dạy, cơ sở vật chất...thì rất khó đạt được mục tiêu dạy học. Vì vậy, đổi mới phương pháp giảng dạy trong các lớp đông thu hút sự quan tâm của nhiều thầy cô và nhà quản lý. Qua quá trình nghiên cứu hệ thống các phương pháp giảng dạy truyền thống và hiện đại, tác giả mạnh dạn đề xuất giải pháp về phương pháp giảng dạy trong lớp đông - phương pháp động não. Sử dụng phương pháp này, người dạy khắc phục được nhiều hạn chế của lớp đông, đồng thời phát huy được tính tích cực, năng động của người học, góp phần nâng cao chất lượng giờ học.

Abstract:

The lecturers teach in the large classes to have many difficulties. If they do not spend much time and thoughtful preparation for knowledge, psychology, teaching methods, bases of material... It is very difficult to achieve learning goals. Therefore, innovative teaching methods in the large classes attractes attention of many teachers and administrators. Crossing research process system of traditional teaching methods and modern, the author boldly proposes solutions about teaching methods in large classes - the brainstorming method. Using this method, teachers overcome the limitations of large classes, to brings into play active, dynamic of learners to contribute to improving school quality.