Phát triển nhanh gắn liền với phát triển bền vững trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020.

Nơi đăng: Trường Đại học Kinh tế., Số: , Trang: , Năm: 2011, Loại bài viết: Tham luận, Quốc gia: Việt Nam.