Một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực phục vụ quá trình phát triển kinh tế - xã hội

Nơi đăng: Quảng Nam., Số: , Trang: , Năm: 2011, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.

Tóm tắt:

Trên cơ sở phân tích vai trò, thực trạng nguồn nhân lực Việt Nam đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội, bài viết mạnh dạn đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong bối cảnh hiện nay và đặc biệt là trong quá trình phát triển nhanh và bền vững.