Một số kết quả bước đầu của việc đổi mới giảng dạy thực hành Sinh học tại trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng

Initial results of the innovation practice teaching on biology at the College of Education, Danang University
Tác giả: TS. Võ Văn Minh
Nơi đăng: Hội thảo quốc gia về giảng dạy sinh học ở trường PT Việt Nam., Số: , Trang: 55-60, Năm: 2012, Loại bài viết: Tham luận, Quốc gia: Việt Nam.