Sự chuyển đổi phương thức đào tạo từ niên chế sang tín chỉ qua tư duy so sánh

The transition of training form from unit-based to credit-based in comparative thinking
Tác giả: TS. Võ Văn Minh
Nơi đăng: Hội thảo khoa học "đào tạo theo học chế tín chỉ và chia sẻ, hợp tác giữa các trường đại học, cao đẳng địa phương"., Số: , Trang: 77-80, Năm: 2012, Loại bài viết: Tham luận, Quốc gia: Việt Nam.