Đặc điểm cơ bản của hệ sinh thái đất ngập nước thành phố Đà Nẵng và một số định hướng quản lý

Basic features of wetlands of Da Nang city and directions for management
Nơi đăng: Hội thảo khoa học Quốc gia “Đất ngập nước và Biến đổi khí hậu, Trung tâm nghiên cứu TN&MT (CREC), ĐHQG - Hà Nội., Số: , Trang: 67-75, Năm: 2012, Loại bài viết: Tham luận, Quốc gia: Việt Nam.

Tóm tắt:

Đà Nẵng là một trong những đô thị lớn của miền Trung, nơi có diện tích các vùng đất ngập nước lớn và có vai trò quan trọng đối với môi trường cũng như sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Chức năng chính của các vùng đất ngập nước tại thành phố Đà Nẵng là điều tiết nước, điều hòa vi khí hậu, tạo cảnh quan, chứa đựng và xử lý nước thải, cung cấp nguồn lợi Thuỷ sản và phát triển du lịch. Tuy nhiên, các vùng đất ngập nước ở đây đang có dấu hiệu suy giảm các chức năng của nó do nhiều nguyên nhân khác nhau như: quản lý và quy hoạch sử dụng chưa hợp lý, ô nhiễm môi trường, chính quyền và người dân chưa thực sự quan tâm đến tầm quan trọng của các vùng đất ngập nước... Do vậy, việc định hướng quản lý phát triển bền vững các vùng đất ngập nước ở thành phố Đà Nẵng là rất cần thiết để đảm bảo cho việc bảo tồn và phát huy hết các giá trị của các vùng đất ngập nước, đặc biệt trong vấn đề thích ứng với biến đổi khí hậu của các đô thị lớn hiện nay.

Abstract:

Da Nang is one of the major cities of Vietnam central, where has plenty of wetland areas play important roles for the environment as well as socio-economic development such as water and climate regulation, urban landscape, waste water treatment, supply of aquatic resources and tourism development. However, these wetlands are degraded and decline due to many reasons such as: unreasonable in management and planning, environmental pollution, lack of attention and knowledge of government and ordinary people about importance of wetlands. Therefore, the direction of sustainable development management of wetlands in Da Nang city is essential to ensure the preservation and promotion of all the values of the wetlands, especially in adapting to climate change issue in big cities.