Khả năng kiểm soát kim loại nặng trong bùn thải bằng cây phát lộc và sử dụng sinh khối cho mục đích kinh tế

Feasible application of lucky bamboo to remediating heavy metals in sludge and utilizing biomass for economic purposes
Nơi đăng: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531), Số: 6(55), Trang: 79-85, Năm: 2012, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.