Sử dụng động vật không xương sống cỡ lớn để giám sát chất lượng nước sông Hàn, thành phố Đà Nẵng

Using macrovertebrates as the bio-indicators to monitor the water quality of Han river, Danang city, Vietnam
Nơi đăng: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531), Số: 3 (02), Trang: 38-45, Năm: 2012, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.