Một số vấn đề lý luận về nhu cầu hoạt động tập thể của người già trong xã hội hiện đại

SOME THEORETICAL ISSUES ABOUT COLLECTIVE ACTIVITY NEEDS FOR OLDER PEOPLE IN MODERN SOCIETY
Nơi đăng: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531), Số: , Trang: 180 - 188, Năm: 2011, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.