Potential of using the diversity indexs of earthworms to evaluate the quality of vegetable farmland in Da Nang city

Potential of using the diversity indexs of earthworms to evaluate the quality of vegetable farmland in Da Nang city
Nơi đăng: Vietnam Journal of Biology, Số: Vol 34, No 3, Trang: 362-369, Năm: 2012, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.

Tóm tắt:

Sử dụng giun đất làm sinh vật chỉ thị để đánh giá chất lượng đất nông nghiệp giám sát chất lượng môi trường đã được nghiên cứu ở nhiều nước trên thế giới. Hiện nay, ô nhiễm đất nông nghiệp đang diễn ra ở nhiều nơi của thành phố Đà Nẵng, đặc biệt là do việc lạm dụng sử dụng phân bón hóa học, thuốc trừ sâu và chất thải từ khu công nghiệp đã ảnh hưởng đến chất lượng môi trường đất. Trong bài báo này, chúng tôi trình bày kết quả về phân bố và sinh khối của 14 loài giun đất trong 5 giống, chỉ số đa dạng loài giun đất ở ba khu vực nghiên cứu đều thấp (< 1). Nhìn chung, mức độ tương quan giữa các chỉ số sinh học và chỉ số hóa lý từ mức thấp đến tương đối chặt, trong đó chỉ số về sinh khối giun đất tương quan thuận với mức độ trung bình đến tương đối chặt với hàm lượng phốt pho tổng số (Pts) và chất hữu cơ (OM), cho thấy chỉ số sinh khối giun đất có thể phản ánh hàm lượng lân (P) và chất hữu cơ (OM) trong đất. Từ khóa: chỉ thị sinh học, chỉ số đa dạng, chất lượng đất, giun đất, Đà Nẵng.

Abstract:

Using earthworms to evaluate the quality of agricultural land has been reasearched widely in many countries. Currently, agricultural land pollution, has been occurring in many regions of Da Nang city, due to over-fertilization, pesticide overuse and wastes discharged from industrial zones. In recent decades, earthworm has been used as a bio-indicator in support to soil physical and chemical methods and considered highly effective in monitoring of the quality of soil environment. The research results showed that there were 14 species and 5 genera in three investigated sites, the diversity indexes were low (< 1). In general, correlation levels between biological indexes and physiochemical indexes ranged from weak to relatively significant. In particular, earthworm biomass index correlated from medium to relatively significant levels with total phosphorus percentage and organic matter percentage, respectively. It could be noticed that earthworm biomass could be used as a bio-parameter in evaluating the concentrations of total phosphorus and organic matter in farmland.Keywords: bioindicator, diversity index, earthworm, soil quality, Da Nang.