Tính tích cực học tập môn Tâm lý học của sinh viên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế

Positive learning Psychology of University of Education Student - Hue University
Nơi đăng: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531), Số: 11 (60), Trang: 70-76, Năm: 2012, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.

Tóm tắt:

Tính tích cực học tập là một phẩm chất nhân cách điển hình của sinh viên, được thúc đẩy bởi hệ thống động lực, thông qua đó sinh viên huy động ở mức độ cao các chức năng tâm lý vào việc giải quyết các nhiệm vụ học tập có hiệu quả. Tính tích cực học tập có cấu trúc bao gồm những động lực bên trong (nhu cầu, động cơ,hứng thú…) và những biểu hiện bên ngoài (nhận thức, thái độ, hành vi, kết quả học tập…). Tính tích cực học tập môn Tâm lý học của sinh viên trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế nhìn chung ở mức độ trung bình và giữa các nhóm khách thể có sự có sự khau. Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến mức độ tính tích cực học tập môn Tâm lý học của sinh viên, song các yếu tố chủ quan là ảnh hưởng nhất. Trên cơ sở thực trạng và lý giải nguyên nhân chúng tôi đề xuất một số biện pháp giúp sinh viên nâng cao tính tích cực trong học tập môn Tâm lý học.

Abstract:

Positive quality learning is a typical personality of the students, the system is driven by the motivation, through which students mobilize a high level of psychological function in solving learning taskseffective practice. Positive learning structure including the inner dynamics (needs, motivation, interest, .) and the external manifestations (knowledge, attitude, behavior, learning outcomes, etc ). Positive learning Psychology of University of Education Students – Hue University generally in moderate and between groups may be the password. There are many factors affecting the level of positive learning Psychology student, but the subjective factors are most influential. On the basis of the situation and explain the causes we propose a number of measures to help improve student learning positive in Psychology.