Vai trò của Đoàn thanh niên trong việc đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên sư phạm

Role of Youth in soft skills training for teaching students
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo về nâng cao kỹ năng mềm cho sinh viên sư phạm - ĐHSP Thanh phố Hồ Chí Minh, Số: , Trang: 40-46, Năm: 2012, Loại bài viết: Tham luận, Quốc gia: Việt Nam.

Tóm tắt:

Để thành công trong cuộc sống, con người không chỉ có tri thức, trình độ, mà còn phải có những kỹ năng, đặc biệt là kỹ năng mềm.Nhiều nghiên cứu và ý kiến của các nhà quản lý, tuyển dụng chỉ ra rằng, thành công của mỗi con người có tới 80% nhờ vào các kỹ năng mềm. Nhưng thực tế nhiều trường đại học nói chung và đại học sư phạm nói riêng ở nước ta hiện nay, vấn đề đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên trong nhà trường vẫn còn bỏ ngỏ. Vấn đề đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên là nhiệm vụ không chỉ có giảng viên mà là của tất cả các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường, trong đó Đoàn Thanh niên giữ vai trò đặc biệt quan trọng.

Abstract:

To succeed in life, people not only have the knowledge and qualifications, but also to have the skills, especially soft skills. Many studies and reviews of managers, recruitment indicate that the success of every human being up to 80% thanks to the soft skills. But the fact many universities in general and in particular university teachers in our country today, the issue of soft skills training for students in schools is still open. Problem soft skills training for students is a task not only teachers but of all the educational forces in and outside schools, including Youth role is especially important.