Thiết kế bài giảng tâm lý học theo kỹ thuật dạy học hợp đồng

Design lecture by psychologist teaching engineering contract
Tác giả: ThS. Bùi Văn Vân
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học giáo dục - Trường Đại học Sư phạm, ĐHĐN, Số: , Trang: 115-121, Năm: 2012, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.

Tóm tắt:

Chuyển đổi hình thức đào tạo từ niên chế sang đào tạo tín chỉ là thực hiện cuộc cách mạng nhằm nâng cao chất lượng cho nền giáo dục đại học. Đặc điểm của đào tạo tín chỉ là tăng thời lượng sinh viên tự học, tự nghiên cứu ở nhà có sự hướng dẫn, điều khiển của giảng viên, giảm thời lượng trên lớp của sinh viên. Kỹ thuật dạy học theo hợp đồng tạo điều kiện hình thành năng lực học tập độc lập, sáng tạo của người học, hiện thực hóa triết lý sinh viên tự học có điều khiển của giảng viên. Trong khuôn khổ bài báo, chúng tôi giới thiệu kỹ thuật dạy học theo hợp đồng trong dạy học Tâm lý học.

Abstract:

Transformation of adult education institutions to credit training is done in order to improve the quality revolution for university education. Credit characteristics of the training is to increase the self-study, self-study at home with the guidance and control of teachers, reducing time student in class. Contract-based learning techniques to facilitate the independent learning ability, creativity, realizing philosophy guided self-study of teacher. In the framework of this paper, we introduce contract-based learning techniques for the teaching of Psychology.