Sử dụng phương pháp sắm vai trong giáo dục giới tính cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

Using role play in gender education for students at University of Education - University of Danang
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học giáo dục - Trường Đại học Sư phạm, ĐHĐN, Số: 1 (01), Trang: 140-145, Năm: 2011, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.

Tóm tắt:

Quỹ dân số thế giới tại Việt Nam (WPF) cùng với các đối tác là Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng và Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Đà Nẵng xây dựng chương trình giáo dục giới tính, tình dục và sức khỏe sinh sản cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng và học sinh Trường Trung học phổ thông Hoàng Hoa Thám, Thành phố Đà Nẵng. "Hành trình thành niên' - tài liệu dành cho sinh viên và "Hành trang tuổi hồng" - tài liệu dành cho học sinh là kết quả của chương trình hợp tác đó. Với một hệ thống phương pháp sư phạm, chương trình đã được thực hiện thành công, được sinh viên, học sinh đánh giá cao và được các bên đối tác mở rộng cho các Trường Trung học phổ thông và Trung học cơ sở trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng. Bài báo đề cập đến việc vận dụng phương pháp sắm vai với các giai đoạn: xác định nội dung, mục tiêu; xây dựng kịch bản; dàn dựng; diễn kịch; phân tích sau khi diễn kịch và rút ra bài học để hình thành kỹ năng từ chối cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng khi thực hiện giáo trình "Hành trình thành niên".

Abstract:

World Population Fund in Vietnam (WPF) in partnership with the University of Pedagogy, University of Da Nang and the Department of Education and Training Construction Danang sex education, sexual andreproductive health for students of University of Education, University of Da Nang and Middle school students Hoang Hoa Tham street, Da Nang city. "Minor Journey '- material for students and" behavior old red "- material for students is the result of cooperation programs. To a system of pedagogy, the program has been successful implementation, student, students appreciate and partners to expand to the Middle school and Secondary School in the city of Da Nang. article refers to the application role-play with the phase method: determining the content and objectives; build script; staging; acting; analysis after drama and learned to form refusal skills for students of University of Pedagogy, University of Da Nang when implementing the curriculum "Journey minor"