Khoa Tâm lý - Giáo dục - một thành tố trong hệ thống đào tạo tín chỉ của Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

Faculty of Psychology and Education - an element in the system of training credits of University Teachers - Da Nang University
Tác giả: ThS. Bùi Văn Vân
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục Việt Nam và 5 năm đào tạo theo hệ thống tín chỉ, Số: , Trang: 33-36, Năm: 2011, Loại bài viết: Tham luận, Quốc gia: Việt Nam.