Thuật toán hoán chuyển nguồn đích tìm luồng cực đại (1)

Algorithm.
Nơi đăng: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531), Số: 1(13), Trang: 53-58, Năm: 2006, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.