Thực trạng các vấn đề khó khăn và nhu cầu hỗ trợ tâm lý của trẻ em trong các trung tâm bảo trợ xã hội

Current status problem and psychological support needs of children in the social welfare center
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo Công tác xã hội lần thứ 15, Số: , Trang: 111-122, Năm: 2012, Loại bài viết: Tham luận, Quốc gia: Việt Nam.