Xây dựng môi trường học đường văn hóa bắt đầu từ giao tiếp văn hóa

Cultural construction of the school environment starting communication culture.
Nơi đăng: Kỷ yếu hội thảo "Giáo dục văn hóa giao tiếp trong nhà trường", Số: , Trang: 155-166, Năm: 2009, Loại bài viết: Tham luận, Quốc gia: Việt Nam.