Khả năng sử dụng chỉ số đa dạng của giun đất làm chỉ thị đánh giá chất lượng đất canh tác rau ở thành phố Đà Nẵng

Potential of using the diversity indexss of earthworms to evaluate the quality of vegetable farmland in Danang city
Nơi đăng: Tạp chí Sinh học, Số: S? 3, t?p 34, Trang: 362-369, Năm: 2012, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.