Vai trò của đánh giá rủi ro sinh thái trong quản lý môi trường và khả năng ứng dụng tại Việt Nam

THE ROLE OF ECOLOGICAL RISK ASSESSMENT IN ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND ITS APPLICABILITY IN VIETNAM
Nơi đăng: Tạp chí khoa học số, Số: 2, Trang: 66-74, Năm: 2013, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.