Một số định hướng phát triển nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu khu vực ven biển Quảng Nam - Đà Nẵng

Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo Khoa học cán bộ trẻ các trường Đại học Sư phạm lần thứ III, Số: , Trang: 58 - 62, Năm: 2013, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.