Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính của các doanh nghiệp ngành vật liệu xây dựng

The determinants of financial structure of building materials industry
Nơi đăng: Tạp chí phát triển kinh tế, Thành phố Hồ Chí Minh, Số: , Trang: 51-64, Năm: 2013, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.

Tóm tắt:

Bài báo này sử dụng số liệu từ báo cáo tài chính quý II/2007 đến quý II/2012 của 50 doanh nghiệp ngành vật liệu xây dựng niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán VN để xác định nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính của các DN này bằng cách sử dụng dữ liệu bảng động. Mô hình động với cách tiếp cận theo phương pháp: mô hình ảnh hưởng cố định (FEM) và mô hình ảnh hưởng ngẫu nhiên (REM). Kết quả nghiên cứu thực nghiệm cho thấy nhân tố tỉ lệ thuận đến cấu trúc tài chính của các DN ngành VLXD bao gồn: tỉ suất nợ năm trước, quy mô DN và tốc độ tăng trưởng; còn nhân tố hiệu quả kinh doanh và tính thanh khoản tỷ lệ nghịch với cấu trúc tài chính.

Abstract:

The paper employs data from financial statements made by 50 listed companies in building materials industry in the period from Quarter II of 2007 to Quarter II of 2012 to identify factors affecting their financial structure by employing dynamic panel data. The dynamic model adopts approaches of two methods of fixed and random effect models. Results of empirical research show that factors directly proportional to corporate financial structure are debt ratio in the previous year, business size and growth rate, while business performance and liquidity are inversely proportional to their financial structure.