Hàm lượng Cadimi (Cd) và Chì (Pb) trong trầm tích và trong sinh vật (Vẹm xanh Perna viridis Linnaeus và Hàu Crassostrea gigas Thunberg) tại Vũng Thùng, Đà Nẵng

CONCENTRATIONOF CADMIUM (Cd) AND LEAD (Pb) IN SEDIMENTS AND ORGANISMS (GREEN MUSSEL Perna viridis Linnaeus AND OYSTER Crassostrea gigas Thunberg) AT VUNG THUNG, DANANG CITY
Nơi đăng: Tạp chí KH&CN Biển, Số: 1(t.13), Trang: 80-88, Năm: 2013, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.

Tóm tắt:

Qua 2 đợt thu mẫu (tháng 3/2011 và tháng 8/2011), kết quả phân tích trầm tích về hàm lượng Cd và Pb tại khu vực Vũng Thùngcho thấy đã xuất hiện dấu hiệu nhiễm bẫn Cd và Pb tại một số khu vực, cụ thể hàm lượng Cd dao động từ 0,54 – 1,58 mg/kg (trọng lượng khô), một số mẫu vượt TEL (0,7 mg/kg trọng lượng khô) từ 1,23 đến 2,26 lần; hàm lượng Pb dao động từ 18,37 – 87,29 mg/kg (trọng lượng khô), đa số các mẫu đềuvượt TEL (≤ 30,2 mg/kg trầm tích) từ 1,13 đến 2,74 lần. Đối với kết quả phân tích hàm lượng kim loại nặng trong động vật cho thấy, hầu hết hàm lượng Cd trong các mẫu động vật đều thấp hơn tiêu chuẩn cho phép của Bộ Y tế (≤ 2 mg/kg trầm tích), tuy nhiên, hàm lượng Pb trong động vật đãvượt tiêu chuẩn cho phép của Bộ Y tế (≤ 1,5 mg/kg trọng lượng tươi; QCVN 8-2:2011/BYT) từ 2,21 đến 2,56 lần đối với loài Hàu; vượt 1,01 đến 3,28 lần đối với loài Vẹm xanh. Kết quả phân tích tương quan phản ánh, mức độ tương quan giữa hàm lượng Cd trong trầm tích và trong cả 2 loài là khá thấp (tương quan yếu); tuy nhiên, hàm lượng Pb trong trầm tích tương quan tuyến tính chặt chẽ với hàm lượng Pb trong Hàu và trong Vẹm xanh với hệ số lần lượt là 0,76 và 0,72. Điều này cho thấy, Hàu và Vẹm xanh có khả năng phản ánh mức độ ô nhiễm Pb trong môi trường biển.

Abstract:

Through 2 sampling times (March and August, 2011), the results of analyzing concentration of Cd and Pb in sediment samples indicated signs of heavy metal pollution (Cd and Pb) in Vung Thung area. Specifically, Cd concentration ranged from 0.54 to 1.58 mg/kg (dry weight), some sediment samples was from 1.23 to 2.26 times higher than TEL (threshold effect level; < 0.7 mg/kg dry weight) of ISQGs (Interim marine sediment quality guidelines, Canada). Concerning to Pb, its concentration was in the range of 18.37 – 87.29 mg/kg (dry weight), of which most samples were from 1.13 to 2.74 times as high as TEL (≤ 30.3 mg/kg dry weight). In regards to heavy metal concentration in tissue of bivalves, cadmium concentration in both of two species was lower than standard (≤ 2 mg/kg wet weight)of Ministry of Health (QCVN 8-2:2011/BYT), however, lead concentration accumulated in oyster is from 2.21 to 2.56 times higher than the allowed limit of Ministry of Health (≤ 1.5 mg/kg wet weight), in green mussel was from 1.01 to 3.28 times as much as the allowed limit. The results from correlation analysis showed that the correlation between cadmium in sediment and in tissues of both species was weak, but Pb concentration in sediment correlated significantly with Pb concentration in tissues of both species, specifically, correlation coefficient was equal to 0.76 within oyster and 0.72 within green mussel. Indeed, oyster and green mussel can be used as bio-monitoring to evaluate lead pollution in marine environment.