Accumulation of lead and cadmium in vegetables and farmland near Hoa Khanh industrial zone, Danang city

Accumulation of lead and cadmium in vegetables and farmland near Hoa Khanh industrial zone, Danang city
Nơi đăng: Tạp chí khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội, Số: 28, No. 3, Trang: 198-204, Năm: 2012, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.