Đánh giá chất lượng cuộc sống các khu tái định cư Thuỷ điện Sông Tranh 2, tỉnh Quảng Nam

Assessing the quality of life in resettlement sections of SongTranh 2 hydropower station in Quangnam province
Nơi đăng: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531), Số: 12[61], Trang: 100-105, Năm: 2012, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.