Đánh giá tính tích cực học tập của sinh viên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng trong học tập các nội dung tuần sinh hoạt công dân

Active studying assesment of students at Education University - The University of Danang in studying the contents citizen activity week
Nơi đăng: Tạp chí KH và CN Đại học Đà Nẵng, Số: , Trang: 24-30, Năm: 2013, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.

Tóm tắt:

Tính tích cực học tập là một phẩm chất nhân cách điển hình của sinh viên, được thúc đẩy bởi hệ thống động lực, qua đó sinh viên huy động ở mức độ cao các chức năng tâm lý vào việc giải quyết các nhiệm vụ học tập có hiệu quả. Tính tích cực học tập được biểu hiện ở ba mặt: nhận thức, thái độ và hành động học tập. Tính tích cực học tập của sinh viên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng trong học tập các nội dung tuần sinh hoạt công dân nhìn chung ở mức độ trung bình và giữa các nhóm khách thể có sự có sự khau. Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến mức độ tính tích cực học tập của sinh viên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng trong học tập tuần sinh hoạt công dân, song các yếu tố khách quan là ảnh hưởng nhất. Trên cơ sở thực trạng và lý giải nguyên nhân chúng tôi đề xuất một số biện pháp giúp sinh viên nâng cao tính tích cực trong học tập các nội dung tuần sinh hoạt công dân.

Abstract:

Active studying is a student’s typical personality characteristic, that is promoted by the motivation system, through students mobilize a high level of psychological function to effectively solve learning task. Active studying is manifested with three factors: awareness, attitude and learning behaviour. In genneral, active studying in studying the contents citizen activity week the of students at education University – the University of Danang have average level and have differrent between object groups. There are many factors that effected the level of active studying of students at Education University – the University of Danang in studying the contents citizen activity week, but the objective factors are most influence. On the basis of this research result, we some solutions to help improve active studying of students in the contents citizen activity week.