Calculations of the Acoustoelectric Current in a Quantum Well by Using a Quantum Kinetic Equation

Calculations of the Acoustoelectric Current in a Quantum Well by Using a Quantum Kinetic Equation
Nơi đăng: Journal of the Korean Physical Society (SCI), Số: , Trang: 2026-2031, Năm: 2012, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Quốc tế.