Theory of acoustomagnetoelectric effect in a superlattice

Theory of acoustomagnetoelectric effect in a superlattice
Nơi đăng: Progress In Electromagnetics Research Symposium USA (SCIE), Số: , Trang: 342-347, Năm: 2010, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Quốc tế.