Ứng dụng một số mô hình Năng suất xanh trong nông nghiệp xã Hòa Phú, Hòa Vang, Đà Nẵng

Application modeling some green productivity in agricultural of Hoa Phu Commune, Hoa Vang, Da Nang
Nơi đăng: Khoa học và Sáng tạo - TC khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Nam, Số: , Trang: 14-16, Năm: 2012, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.