VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỀ VAI TRÒ NGƯỜI THẦY TRONG VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

APPLYING VIEWS OF THE PRESIDENT HO CHI MINH ABOUT THE ROLE OF TEACHERS IN IMPROVING THE QUALITY OF SECONDARY SCHOOL TEACHERS IN OUR COUNTRY TODAY
Nơi đăng: KY Hội thảo Quốc gia về Khoa học Giáo dục Việt Nam, Số: , Trang: 206-2013, Năm: 2011, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.