Acoustomagnetoelectric effect in a compositional superlattice

Acoustomagnetoelectric effect in a compositional superlattice
Nơi đăng: VNU Journal of Science, Mathematics-Physics, Số: , Trang: 131-136, Năm: 2009, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.