The influence of an external magnetic field on the nonlinear absorption coefficient of a strong electromagnetic wave by confined electrons in doping superlattices

The Influence of an External magnetic field on the nonlinear absorption coefficient of a strong electromagnetic wave by confined electrons in doping superlattice
Nơi đăng: Kỷ yếu hội nghị vật lý chất rắn và khoa hoc vật liệu lần thứ 6, Số: , Trang: 452-457, Năm: 2009, Loại bài viết: Tham luận, Quốc gia: Việt Nam.