The Acoustoelectric Current in a Doped Superlattices

The Acoustoelectric Current in a Doped Superlattices
Nơi đăng: VNU Journal of Science, Mathematics, Số: vol 28, No 1S, Trang: 63-68, Năm: 2012, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.